אינדקס הסרטים, 2004-2005

כל הסרטים שהוצגו בישראל בשנים 2004, 2005, מסודרים לפי סדר כרונולוגי (על פי תאריך הפצתם בארץ).

 

כל סרטי 2005. 215 סרטים, רובם עם ביקורות קצרות.

כל סרטי 2004. 225 סרטים (רשימה בלבד).